AUSBILDUNG

Vum éischten Dag u matten an der Praxis ! Du bass ob der Sich no enger praxisbezunner Ausbildung? Da fänk lo deng berufflech Zukunft bei eis un.


Beim CFL-Grupp hues du d’Méiglechkeet vun enger gudder Formatioun ze profitéieren, déi duerch eng exzellent Betreiung vun eisem Campus CFL garantéiert gëtt.


Den Campus CFL ass keen Campus an dem Sënn, wou et sech em eng Platz handelt. Den Campus CFL ass vill méi een Team vun Experten, déi d’Aufgab hunn sech ëm d’Léiermeedecher an d'Léierbouwen vum Grupp CFL ze këmmeren, also em Dech an de Verlaf vun dengem Apprentissage. Dofir erstellen si dir een individuellen Formatiounsplang, den dengen Bedierfnisser entsprécht, deng Stäerkten ënnerstëtzt an denge Schwächten entgéintwierkt.

     
De Campus CFL plangt deng interne Missiounen an de verschiddenen Departementer, sou datts du wärend denger Ausbildung méiglechst vill vum Grupp CFL an vun eisen Déngschtleeschtungen entdecke kanns, däi Beruff praxisbezu léiers an ëmmer een Tuteur un Denger Säit hues den dech ënnerstëtzt an ausbilt. Des Weideren organiséiert de Campus CFL individuell Formatiounen, wei Sproochen-, Informatiks- an Nohellefcoursen asw. an bereet dech op deng Tëschenexamen an däin Oofschlossexamen beschtens vir. Wärend denger Ausbildung hues du och d’Méiglechkeet di verschidde Beruffer vun der CFL kennenzeléieren, di dir no denger Ausbildung mat dengem Ofschloss oppe stinn.

EIS AUSBILDUNGEN 2021


DAP ENERGIE-ELEKTRONIKER (M/W)

Zur Spontankandidatur


DAP MECHATRONIKER FÜR KÄLTETECHNIK (M/W)

Zur Spontankandidatur

Wéi fonktionéiert d'Ausbildung bei der CFL
All Informatiounen iwwert den Astellungsprozess an den Alldag vu Léierbouwen a Léiermeedercher fënns du an eisem Artikel iwwert d'Ausbildung

Ausbildung, an duerno?Eng Ausbildung bei der CFL bedeit net zwangsleefeg, datts du dëse Beruff fir de Rescht vu dengem Liewen hues: Et gëtt ganz vill Entwécklungsméiglechkeeten, an all Karriärwee ass eenzegaarteg. Entdeck eis Erfarungsberichter op eisem Blog #WEARECFL

Du wells Deel vun eiser Equipe ginn ?


Eis Partneren :